Udvalg for Teknik og Miljø tager stilling om vejudvidelse

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Levefællesskab Lindemosehuse har søgt om at etablere et økosamfund bestående af 25 alternative boliger på Brovej 7 i Arden. Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere besluttet, at der kan påbegyndes lokalplanlægning for etablering af boligområdet.

Da det ikke har været muligt for Levefællesskabet at indgå frivillige aftaler om at sikre vejadgang til området, vil en realisering af boligområdet givet kræve, at Mariagerfjord Kommune foretager en ekspropriation til vejadgangen.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage stilling til, om Mariagerfjord Kommune skal gennemføre en lokalplanproces i forventning om en ekspropriation til vejadgang.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At der tages stilling til, om Mariagerfjord Kommune ønsker at gennemføre en lokalplan i forventning om, at vejadgangen skal ske ved ekspropriation.

Sagsfremstilling

Projektet

Levefællesskab Lindemosehuse har søgt om at etablere et økosamfund bestående af 25 alternative boliger på Brovej 7 i Arden. De alternative boligtyper, der arbejdes med, er bæredygtige træ- og halmhuse, tinyhouses og domes. Bebyggelsen tænkes etableret som tre klynger af boliger hvor der etableres en lav skovhave imellem, se vedhæftede skitse.

Udvalget for Teknik og Miljø har på mødet den 14. april 2021 besluttet, at der kan påbegyndes planlægning for etablering af boligområdet. På daværende tidspunkt var der ikke sikret en tilstrækkelig vejadgang til området, men Udvalget besluttede alligevel, at der kunne igangsættes en planproces.

Det har efterfølgende ikke har været muligt for Levefællesskabet at indgå frivillige aftaler om at sikre vejadgang til området. En realisering af boligområdet vil kunne forudsætte, at Mariagerfjord Kommune foretager en ekspropriation til vejadgangen. Levefællesskabet har derfor anmodet Mariagerfjord Kommune om at itlkendegive, at den er indstillet på at igangsætte en ekspropriation til fordel for realiseringen af levefællesskabet. Levefællesskabet har sendt over det ønskede vejanlæg.

Efter fagenhedens vurdering, vil det ikke tjene noget formål, at igangsætte lokalplanarbejdet med mindre, at Mariagerfjord Kommune er indstillet på at indlede den nødvendige ekspropriationsproces. Det er i øvrigt lokalplanen, der i givet fald vil danne grundlaget for ekspropriationen.

Nuværende vejforhold

Lokalplanområdet vejbetjenes i dag via den eksisterende private fællesvej Brovej, som ender i den offentlige vej Brovej. Den eksisterende private fællesvej har en befæstet kørebane på omkring 3,5-4 meters bredde.

Vejudlægget på matrikelkortet er af varierende bredde (mellem ca. 5 og 6,5 meter) med undtagelse af de sydligste ca. 20 meter af vejen, hvor vejudlægget bliver bredere mod den offentlige vej Brovej. Vejudlægget på matrikelkortet stemmer ikke helt overens med kørebanens faktiske placering.

Ekspropriation af vejadgang

For at den eksisterende private fællesvej Brovej kan vejbetjene det nye lokalplanområde, anbefaler fagenheden, at den eksisterende vej udvides til at have et vejudlæg på min. 7,5 meter og en befæstet kørebane på min. 5,5 meter. Kørebanebredden er et minimum ifølge vejreglerne for veje, hvor der skal køre lastbiler, hvilket der skal i dette tilfælde. Særligt i byggeprocessen, men også fremadrettet.

For at kunne opfylde fagenhedens anbefaling til dette vejanlæg, vil det kræve ekspropriation af areal fra de omkringliggende ejendomme.

Der skal eksproprieres mellem 1 og 2,5 meter ekstra vejudlæg på en strækning på omkring 300 meter for at opnå et vejudlæg på 7,5 meter. De sydligste ca. 20 meter af vejen, er der tilstrækkeligt vejudlæg.

Fagenhden vurderer umiddelbart, at der skal eksproprieres på den østlige del af den eksisterende anlagte vej, da der på den vestlige side af vejen er placeret en transformerstation samt allétræer, der vil fordyre projektet. Den endelige opgørelse af arealbehovet vil dog først fremgå, når der er udarbejdet et vejprojekt.

I ekspropriationsprocessen vil det eksisterende vejudlæg på matrikelkortet blive justeret, så det er sammenfaldende med det faktiske vejforløb.

One Reply to “Udvalg for Teknik og Miljø tager stilling om vejudvidelse”

Lukket for kommentarer.