Indkaldelse af ideer og forslag

Den 23. maj 2022 skete det endelig.
Mariagerfjord Kommune har sendt vores projekt til høring i offentligheden, som nu har indtil den 22. juni til at komme med alternative ideer for brugen af området.

Her er et uddrag:

“Mariagerfjord Kommune har besluttet at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for arealet vist herunder:

Området ligger i den nordlige del af Arden og omfatter ejendommen med adressen Brovej 7, 9510 Arden.
Inden vi går videre med en ny planlægning for området, indkalder vi idéer og forslag til den kommende planlægning, som blandt andet omfatter muligheden for at etablere op til 25 boliger for Broland med tilhørende fællesfaciliteter.

Vejadgang
Vejadgang til boligerne og fællesfaciliteterne vil ske ad den eksisterende vejadgang til Brovej 7 dvs. mellem rideskolen og Brovej 11. For at den eksisterende vej skal fungere som adgangsvej for de nye boliger, skal vejen udvides til at have et vejudlæg på mindst 7,5 meter og en kørebanebredde på mindst 5,5 meter.

Inddeling af området
Området, som er vist ovenfor, vil blive delt op i to delområder. Den del af området, som ses på ovenstående kort, og som består af arealet nord for rideskolen og frem til og med den eksisterende bolig, vil blive bebygget med boliger. Dette brev er vedhæftet en situationsplan, hvor en mulig placering af boligerne med tilhørende fællesfaciliteter er vist. Dette område vil med lokalplanen blive overført til byzone. En nærmere beskrivelse af boligerne og projektet som helhed er også vedhæftet dette brev.
Området nord for den eksisterende bolig vil bestå af flere fællesfaciliteter. Et kort over disse faciliteter og også vedlagt dette brev. Dette område vil umiddelbart forblive i landzone, men etablering af de forskellige faciliteterne vil blive reguleret i lokalplanen.

Miljøpåvirkning
Ifølge Planlovens § 15b må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening fra blandt andet husdyrbrug til boliger m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening.
Da projektområdet ligger tæt på rideskolen, har Mariagerfjord Kommune undersøgt, om det er muligt at udlægge et boligområde med den placering, som er vist på kortet.
Undersøgelserne viser, at boligerne ikke vil blive væsentligt miljøbelastet fra husdyrbrug, og at Planlovens §15b derfor er overholdt.

Spørgsmål til debat i forudgående høring
Følgende emner vil være relevante i forbindelse med indkaldelse af idéer, forslag m.v.:
• Hvordan kan byggeriet indpasses bedst mulig i forhold til den eksisterende by?
• Hvordan integreres boligerne bedst i lokalområdet?
• Hvad vil projektet betyde for lokalområdet?

Bemærkninger til planlægningen
Hvis du har idéer og forslag til den kommende planlægning, kan du sende dem til Mariagerfjord Kommune enten som mail til plan@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden den 22. juni 2022.”

Vi er spændt på om der kommer noget….